S/B „TOLUPIS“ PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2015 – 06 – 04
Klaipėda

 

Susirinkimo pirmininkas – S. Paulauskas

Susirinkimo sekretorė – I. Getautienė

Susirinkime dalyvauja 64 nariai.

Susirinkimo pirmininkas ir sekretorė išrinkti vienbalsiai. Balsų skaičiavimo komisijos pasiūlyta nerinkti: už balsavo 63 nariai, prieš – 1 narys. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė sekantį darbotvarkės klausimų laiko reglamentą: 1 klausimas – 20 min., 2 klausimas – 10 min., 3 klausimas – 10 min., 4 klausimas – 10 min., 5 klausimas – 1,5 val. už tokį laiko reglamentą ir darbotvarkę visi nariai balsavo vienbalsiai.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl valdybos ataskaitos už 2014 metus tvirtinimo.
 2. Dėl revizijos komisijos išlaidų tvirtinimo.
 3. Dėl sąmatos už 2015 metus tvirtinimo.
 4. Dėl sodininkų mokesčių už 2015 metus tvirtinimo.
 5. Dėl einamųjų klausimų.
 1. SVARSTYTA. Valdybos ataskaita už 2014 metus.
  Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov  pateikė ataskaitą apie valdybos veiklą už einamąjį laikotarpį. Buvo atlikti sekantys darbai:
  1.1. Pakelių šienavimas, griovio išvalymas prie geležinkelio.
  1.2. Kelių laistymas ir greideriavimas.
  1.3. Elektros pirkimo-pardavimo sutartis su „LESTO“ sudarymas.
  1.4. Sudaryta sutartis su skolų inspekcija dėl skolų išieškojimo.
  1.5. Kreiptasi į seimą su kitų sodų bendrijų pirmininkais dėl daugiaaukščių namų statybos soduose teisėtumo.
  1.6. Kreiptasi į aplinkos apsaugos ministeriją dėl sąvartyno atsiradimo teisėtumo.
  1.7. Kreiptasi į UAB „Švara“ dėl papildomų konteinerių šiukšlėms ir jų plovimo.
  1.8. Sodo bendrijos  narė iškėlė pasiūlymą, kad šiukšlės iš sodo būtų vežamos kaip anksčiau atviru transportu, tačiau pirmininkas atsakė, kad yra priimtas nutarimas, kuris neleidžia vežti šiukšles atviru transportu.
  NUSPRĘSTA:
  Sodo bendrijos nariai nutarė  valdybos ataskaitą už 2014 metus patvirtinti sekančiai: už balsavo 54, prieš – 7, susilaikė – 3.
 2. SVARSTYTA. Revizijos komisijos išlaidų tvirtinimas.
  Revizijos komisijos narė M. Januškienė supažindino su lėšų panaudojimu per ataskaitinį laikotarpį. Revizijos ataskaita pridedama.
  NUSPRĘSTA:
  Sodo bendrijos nariai nutarė revizijos komisijos išlaidų ataskaitą už 2014 metus patvirtinti sekančiai: už balsavo 54, prieš – 5, susilaikė – 5.
 3. SVARSTYTA. Sąmatos už 2015 metus tvirtinimas.
  Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pateikė sąmatą už 2015 metus. Sąmata pridedama.
  NUSPRĘSTA:
  Sodo bendrijos nariai nutarė sąmatą už 2015 metus patvirtinti sekančiai: už balsavo 58, prieš – 0, susilaikė – 6.
 4. SVARSTYTA. Sodininkų mokesčių už 2015 metus tvirtinimas.
  Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pasiūlė sodo mokestį 4 eurus už arą.
  NUSPRĘSTA:
  Sodo bendrijos nariai nutarė sodo mokestį 4 eurus už arą už 2015 metus patvirtinti sekančiai: už balsavo 57, prieš – 1, susilaikė – 6.
 5. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
  5.1. Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pasakė, kad reikalinga pakeisti sodo gatvių pavadinimus ir prašė 53 lentelių pagaminimui skirti 1200 eurų.
  NUSPRĘSTA:
  Sodo bendrijos nariai vienbalsiai nutarė skirti 1200 eurų naujų gatvių lentelių pagaminimui.
  5.2. Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pasakė, kad reikalinga išrinkti naują narį į valdybą vietoj buvusios narės Ritos Kauneckienės, kuri parašė prašymą atsistatydinti iš valdybos. Pirmininkas pasiūlė išrinkti Šarūną Klasavičių.
  NUSPRĘSTA:
  Sodo bendrijos nariai vienbalsiai nutarė išrinkti į sodo bendrijos valdybą Šarūną Klasavičių.
  5.3. Dauguma sodo bendrijos narių piktinosi dėl apleistų ir neprižiūrimų sodo sklypų. Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov paaiškino, kad reikalinga apleistą sklypą nupaveiksluoti, surašyti protokolą ir pateikti atitinkamoms institucijoms. Tai liečia ir skolininkus, kurie nemoka už sodus. Skolininkų sąrašus reikalinga paduoti antstoliams, nes laiškų siuntimas ir elektroninių pranešimų rašymas neduoda naudos. Pateikti du pasiūlymai už apleistų sklypų apmokestinimą: 58 eurai arba 72 eurai.
  NUSPRĘSTA:
  Sodo bendrijos nariai vienbalsiai nutarė  apleistus sklypus apmokestinti 72 eurais.
  5.4. Dauguma sodo bendrijos narių prašė sutvarkyti aplinką prie šiukšlių konteinerių.  Įvažiavimui į sodus sutvarkyti pirmininkas pasiūlė užvežti 3 mašinas juodžemio. Tam tikslui reikalinga 330 eurų.
  NUSPRĘSTA:
  Sodo bendrijos nariai patvirtino 330 eurų sekančiai: už balsavo 61, prieš – 2, susilaikė – 1.
  5.5. Vienas iš bendrijos narių pasiūlė prie įvažiavimo į sodus įrengti 2 kameras, kad matytų kas šiukšlina. Tam tikslui prašė skirti 600 eurų.
  NUSPRĘSTA:
  Sodo bendrijos nariai patvirtino skirti 600 eurų sekančiai: už balsavo 59, prieš – 3, susilaikė – 2.
  5.6. Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pasakė, kad jo senas diktofonas sugedo. Dabar jis nusipirko diktofoną už savo lėšas ir prašė, kad seną leistų nurašyti.
  NUSPRĘSTA:
  5.7. Sodo bendrijos nariai vienbalsiai balsavo už diktofono nurašymą.
  Viena sodo bendrijos narė pasiūlė ateityje revizijos komisijos ataskaitą patalpinti ekrane arba atspausdinti bent kas trečiam nariui, kad būtų aiškesnė informacija. Pirmininkas patvirtino, kad sekantį kartą informacija bus paviešinama plačiau. Buvo užduotas klausimas ar yra nauji bendrijos įstatai. Pirmininkas atsakė, kad yra paruošti nauji bendrijos įstatai, kuriuos reikia patvirtinti. Jie bus patalpinti internetiniame puslapyje, kur kiekvienas galės susipažinti ir  pareikšti savo nuomonę. Dauguma sodo bendrijos narių prašė spręsti klausimą dėl parduotuvės statybos. Valdyba ateityje spręs klausimą apie parduotuvės statybą. Valdybos narė Judita Čekuolienė pasiūlė kurti Kiškėnų kaimo bendruomenę.

Susirinkimo pirmininkas            Stanislovas Paulauskas

 

Susirinkimo sekretorė            Irena Getautienė

 

PRIEDAI:

2015 m. Sąmata